Üye Girişi

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

1) Gezilerimizde kesin kayıt, gezi ücretinin yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır.

2) 
a- Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyenin gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
b- Taksitli satışlarda, rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; acente üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa acente rezervasyon sahibine bir haftalık ek sure vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder. Rezervasyon sahibi, buna rağmen borcunu ödemez ise borcun tamamı muacceliyet kazanır. Acente, bu durumda, borcun tamamının ödenmesini talep edebilir. Rezervasyon sahibinin, yukarıda belirtilen şekilde temerrüde düşmesi halinde, acente, rezervasyon sahibinden, toplam tur bedelinin %5'i oranında cezayı Sart ve ödenmeyen tur bedeline yıllık %75 oranında gecikme faizi uygular (Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir.)Ayrıca acente mail order ile yapılan işlemlerde taksit sırasını ve adedini değiştirmeden alacaklarını tek taraflı olarak öteleyebilir. Rezervasyon sahibi bundan dolayı tazminat talebinde bulunamaz.
c- İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
d- Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 2/a maddesi ile aynıdır.

II- İPTAL-İADE-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

1) Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentemiz sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak acentemiz programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapabilir geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2)
a- Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
b- Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.
c- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
d- Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25' ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75' ini 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
e- Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ibrazı ile poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda, ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat acentesinin katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3) Gezilerimizde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.

4) Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6) Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından 1 gün evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

7) İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslinin acenteye iadesi ile tur ücreti alındığındaki şekliyle nakit ödemeler nakit, Kredi kartı iadeleri ise Kredi kartına bankaya iade talimatı verilerek çekim yapılan Banka tarafından yapılır. Acente iade talimatını bankaya ilettikten sonra İadelerden doğabilecek her türlü gecikme ve ertelemeden acentemiz sorumlu değildir. Bu durumda tüketicin(ler)in tazminat hakkı yoktur.

8) Tur içeresinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez.

III- GENEL HÜKÜMLER

1) Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.

2) Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

3) Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dâhilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

4)Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını;3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını

5) Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.

6) Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında ve sonrasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi İyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

7) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rükû hakkı saklıdır. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

8) Rezervasyon sahibine, sözleşme yapılırken rezervasyon yaptırdığı tur bilgilerinin de yer aldığı acente kataloğu verilmiş olup konaklayacağı tesise ilişkin ayrıntılı bilgi de sözleşme ekinde verilmiştir. Ayrıca, sözleşme yapılırken, tura ilişkin olarak ayrıntılı bilgi de verilmiştir. Rezervasyon sahibi, rezervasyon yaptırdığı tura ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu, kataloğun kendisine verildiğini beyan eder.

9) Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.

10) Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır.

11) Otel yıldız değerlendirmeleri Trendgezi.comdeğerlendirmesidir Turizm bakanlığı değerlendirmesi değildir. Otel hizmet konsepti ve özellikleri otelin ilan ettiği şekliyledir. (web sayfası, broşür, katalog vb.) Katılımcılar ve rezervasyon sahibi ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle acenteden tazminat talebinde bulunamaz. Bu kusurun acenteden kaynaklanmadığını kabul eder.

12) Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir.

13) 
a- Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her turlu tazminde bulunulacaktır.
b- Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir

14) Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

15) Tura istinaden en son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.

16) Tur Esnasında Rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir. Rehberimizin tur sırasında verdiği saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur programında yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Trendgezi.comsorumlu değildir.

17) Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda Trendgezi.com'in sorumluluğu yoktur.

18) Turlarımız 12-20 kişi arası kayıtlarda minibüs, 21-31 kişi arası kayıtlarda midibüs ve 32-46 kişi arası kayıtlarda 46 kişilik otobüslerle ulaşım sağlanır. Rezervasyon sahibi, rezervasyon yaptırdığı tura ilişkin aracın bu koşullar altında sağlanacağını kabul eder.

19) Otobüsle ulaşımlı turlarda Koltuk numara garantisi verilir koltuk yeri ve konumu garantisi verilmez. Acente önceden bildirmek kaydı ile kayıt esnasında verilmiş koltuk numarasını değiştirebilir.

20) 1618 no'lu Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu gereği Trendgezi.comya da Trendgezi.comçalışanları (operasyon, rehber, kaptan, yardımcı) mola verilen yerlerden, öğlen alınan yemeklerden, yöresel alışveriş merkezlerinden ve eğlence merkezlerinden, tekne vapur midibüs minibüs v.b bunun gibi gezi transfer araçlarından maddi menfaat elde edemez. İşletme ve hizmet seçimi bulundukları bölgelerde bölge koşulları ve müşteri menfaatleri göz önünde bulunarak yapılır. Bu işletmelerde oluşacak kusurlu hizmet ifasından Trendgezi.comsorumlu değildir.

21) Tur programında ekstra olarak adlandırılan(öğle yemeği, tekne gezisi vb.) hizmetlerin alımında seçim yapma hakkı müşteriye aittir. Tur programını sekteye uğratmamak, rehberi tur liderini ve acenteyi bilgilendirmek kaydı ile dilediği işletmeden hizmet alımı yapabilir. Bu işletmelerde oluşacak kusurlu hizmet ifasından Trendgezi.comsorumlu değildir.

22) Otobüs ile yapılan seyahatlerde her yolcu, 50 x 70 ebadında bir valiz ile 20 x 50 oranında bir el çantası bagaj bulundurabilir. Bunun dışındakiler otobüs bagaj hacmi uygunsa kabul edilir, aksi halde kabul edilmez. Rezervasyon sahibi, yolculuk sırasında, yanında, yanıcı, delici, koku veren maddeler bulunduramaz.

23) Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dâhil değildir.

24) Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin ve uçak tipinin değişebileceği hususu rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca havayolu firmasının kuralları geçerli olup rezervasyon sahibi bu kuralları kabul etmiştir. Bu konuda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmıştır.

25) Yurtdışı turlarda -bebekler dâhil pasaport gerekmektedir. (KKTC için nüfus cüzdanı yeterlidir). Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak, gezinin başlangıcından 15 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde acente tarafından takip edilebilir. Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili sahsa siki sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz.

26) Herhangi diğer bir acente üzerinden dolaylı ya da direk yapılan rezervasyonlarda ilgili tura katılmayı kabul etmiş katılımcı, rezervasyon sahibi ve 3. kişi(ler) Trendgezi.com acente arasında yapılan bu sözleşmeye bağlı kaldığını acenteyle birlikte kabul etmiştir.

27) Tura katılmış rezervasyon yaptırmış direk katılımcı ya da 3. kişiler acenteye önceden bildirilmiş her türlü iletişim kanalından iletme ücreti acente tarafından karşılanmak kaydı ile (sms, broşür, elektronik posta, katalog vb.) reklâm almayı kabul etmişlerdir.

28) 1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

29) Tüketici dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir

30) Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler

31) Acentenin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

VİZE HİZMET SÖZLEŞMESİ

I - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İş bu sözleşme Trendgezi Turizm Yatırımları Limited Şirketi Cumhuriyet mahallesi Atatürk Bulvarı 81/2 Yenişehir Çankaya Ankara (Seyahat acentesi) olarak anılacaktır. İle hizmeti satın alan müşteri ve beraberindekiler arasında tüketici olarak anılacaktır imzalanmıştır

II- KONU: İşbu sözleşmenin konusu Trendgezi.com ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini Trendgezi.com ’in talep etmesi nedeniyle, Trendgezi.com ’in çalıştığı acenta tarafından müşteriye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

III- VİZE EVRAKLARININ TESLİMİ: Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce müşteri tarafından Trendgezi.com veya Trendgezi.com talebi doğrultusunda acentaya teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun talep tarihinde en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması ve tura başlama tarihini de kapsaması zorunludur.

IV – VİZE İŞLEMLERİNİN TAKİBİNDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:

 1. Müşterinin, Trendgezi.com veya acentaya, vizesi olmayan pasaport teslim etmesi ve bu nedenle vizenin çıkarılmaması, müşterinin konsolosluklar tarafından belirlenen evrakları eksik teslim etmesi veya konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi ve müşterinin bu evrakları süresinde tamamlamaması veya konsolosluğun müşteri ile şahsen görüşme istemesine rağmen müşterinin gitmemesi nedeniyle, vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda, acente veya Trendgezi.com‘ un sorumluluğu olmayıp, vize başvuru işlemleri için yapılan harcamaların da iadesi talep edilemez. Ancak acente başvuruyu eksik evrak nedeniyle yapmamışsa veya henüz harçlarını yatırmamışsa %20’ lik hizmet bedeli kesilmek suretiyle bakiye kısmı müşteriye iade edilir.
 2. Müşteri, tüm evraklarını zamanında teslim etmiş ve acenta da zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilemezse, Trendgezi.com veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.
 3. Vize başvurusunun reddi, turun başlangıç tarihinden 15 gün önce gerçekleşirse, Trendgezi.com bedelini talep etmeyecek, ancak yatırmış olduğu vize harçlarını ve vize hizmet bedelini de iade etmeyecektir.
 4. Vize başvurusunun reddi, turun başlangıç tarihinden 08-15 gün önce gerçekleşirse, Trendgezi.com bedelinin %35’ ini alma hakkına sahip olup, peşin ödeme yapılmışsa bakiyesi müşteriye iade edilecek, ancak yatırmış olduğu vize harçlarını ve vize bedelini iade etmeyecektir.
 5. Vize başvurusunun reddi, turun başlangıç tarihinden 7 günden az zaman kala gerçekleşirse, Trendgezi.com bedelinin ve vize masraf ve vize hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır. Ancak, iade edilecek harç olması durumunda müşteriye iade edilecektir.
 6. Konsoloslukların belirlediği vize ücretleri değiştiği takdirde tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde değişiklikler ücrete yansıtılacak ve doğacak farklar müşteriden talep ve tahsil edilecektir.
 7. Müşteri grup olarak tura katılacak olmasına rağmen grup içindeki bir veya birden fazla kişiye vize verilmemesi nedenleriyle veya müşterinin eksik bilgi vermesi nedeniyle beraberinde götüreceği çocukları için vize çıkmaması nedeniyle, kendisi için vize alınmış olması halinde turdan vazgeçemeyecektir. Vazgeçmek isterse tur bedeli iade edilmeyecektir. Ancak, müşterinin beraberinde götüreceği çocukları, acenta görevlisinin kusuru nedeniyle başvuru formunda gösterilmemişse, müşteri bedelini almak koşuluyla iptal talebi kabul edilecektir.
 8. Konsolosluk tarafından istenen ek belgeler müşteriye faks veya mail yoluyla bildirilecek olup, bu bildirime rağmen eksiklik müşteri tarafından tamamlanmazsa ve vize bu nedenle alınmazsa Trendgezi.com veya acenta sorumluluk kabul etmeyecek ve tur ücretinin tamamı Trendgezi.com tarafından tahsil edilecektir.
 9. Müşterinin hüsnüniyet kurallarına aykırı hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda Trendgezi.com veya acentanın sorumluluğu olmayacaktır.
 10. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’ den çıkmasına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Trendgezi.com veya acente sorumlu olmayacaktır.
 11. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat takip edeceğini beyan eden müşteri, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi fes edemez sorumluluk müşteriye aittir.
 12. Herhangi bir nedenle tur iptal edilirse, vize harç, masraf ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir.
 13. Trendgezi.com veya acentanın hiçbir şekilde konsolosluk üzerinde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklarda ki gecikmelerden ve değişik aksamalardan Trendgezi.com veya acenta sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler Trendgezi.com veya yetkili acente tarafından müşteriye teslim edilir.
 14. T.C devleti ile vize talep eden ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre, vize verilmemesinden dolayı, ancak pasaport hamili ilgili konsolosluğa müracaat etmek sureti ile başvurabilir. İlgili konsolosluklar başvuruları cevaplamak zorunda değildirler. Ancak Pasaport hamili vize talebini geri çeviren ülkede dava açmak hakkına sahiptir. İlgili kanun resmi gazetede yayınlanmış Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve basın tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Trendgezi.com pasaport hamili ile vize talebi yapılan ilgili konsolosluk arasında hiçbir şekilde konsolosluk aracı görevini ifa etmez. Bu sözleşme sadece işlem yapma yetkisi amacıyla tanzim edilmiş olup, hiçbir taahhüt öngörmediğini taraflar bilmektedir ve aynen kabul ederlerYukarıda isimleri yazılı şahıslar adına, aşağıda yazılı genel şartlar ve ön yüzde belirtilen şekilde GEZİTRENDİ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ ile aramızda belirtilen iş bu sözleşmenin akdedildiğini, bakiye tutarı belirlenen tarihlerde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.


 

Mail Listemize Kaydolun!

Mail adresinizi kaydedin, kampanyalardan ve son dakika fırsatlarından önce siz haberdar olun.

√ Bilgileriniz bizimle güvende

www.trendgezi.com.tr sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd. Şti.'ye aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.